บริษัท อ่าวนางแลนด์มาร์ค จำกัด

79/45 ม.3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180 กระบี่

กระบี่ 23 ก.พ. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายขาย (เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์) (1)

รายละเอียด

1.เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสา่ร และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

5.มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานที่มอบหมายได้เสร็จตามกำหนดเวลา

6.มีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล และมีความคิดสร้างสรรค์

7.มีใจรักงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.บริหารงานด้านเอกสารงานขาย เอกสารจอง สัญญา ข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับงานขาย

2.จัดทำบันทึกรายงานการประชุม บันทึกข้อความภายใน-ภายนอก และหนังสือติดต่อราชการ

3.จัดแฟ้มเอกสารแยกประเภทงานให้เป็นระบบ

4.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

5.อัพเดทข้อมูลงานขาย และข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
สวัสดิการ


1.ประกันสังคม

ติดต่อเรา

บริษัท อ่าวนางแลนด์มาร์ค จำกัด

79/45 ม.3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180 กระบี่

ติดต่อสมัครงาน: เพชรรัตน์ มหาบุตร

โทรสมัครงาน: 0917031569

Email: petcopter@gmail.com

Website: www.aonanglandmark.com